حوريان‏ نارپستان همسال

نگاه تازه به سوره نباء سونیا جهانگیر www.19.org  February 2014  در این نوشتار می خواهیم کاربران محترم توجه داشته باشند که شاید آن معنی و ترجمه ای که تا حالا از سوره نباء در ذهن داشتید درست نباشد. برای واضحتر شدن مطلب چند تا از نمونه ترجمه های مختلف می آوریم و بعد آن ترجمه …

Continue reading ‘حوريان‏ نارپستان همسال’ »