Dinometre veya Mezhebometre

Share

Aşağıdaki testten sağ kurtulan Sünni veya Şii’ye rastlamadım. Doğar doğmaz Sünni ve Şii mezheplerinden birine yapıştırılan kardeşlerimiz bu testteki sorulara cevap verdikten sonra kendi mezheplerine göre, evet kendi (daha doğrusu, körlemesine izledikleri atalarının) mezheplerine göre, birkaç kez mürted olduklarını ve öldürülmeleri gerektiğini öğrenince acayip kızıyorlar. Kendilerine kızacaklarına bu aynayı gösteren Hazret-i Edip Yüksel radiyallahu anh’a (yani Huzurunuzdaki Edip Yüksel, ki Allah ondan razı olsun) kızıyorlar. Bazıları kızgınlıklarından parmaklarını ısırıyorlar. Günah keçisine sövenlerine rastlamadım daha, ama emenim onun masum resmini gördükten sonra onu kurban etmenin farz olduğu yolunda fetva arayacaklardır. Bu testin cevaplarını Diyanet İşleri Başkanına, Cüppeli, Kuytul ve Emekli Vaiz’e sormalarını hararetle (99 derece; 100 derece olunca buharlaşıyor) tavsiye ediyoruz.

Dinometre veya Mezhebometre

©Edip Yüksel
www.19.org

(İlk olarak 3 – 5 Kasım 2008 tarihlerinde Oxford Üniversitesindeki
konferansıma gelen katılımcılar üzerinde uygulanmıştır.
Bu testi İngilizce’den çeviren Özgür Mandal’a teşekkür ederim.)

Günah Keçisi

İsiminiz____________________________________________________
Email Adresiniz: _____________________________________________
Telefonunuz:_________________________________ Yaşınız: ________
Mesleğiniz:__________________________________________________
Adresiniz:__________________________________________________
İslami Reform İçin Manifesto Kitabını Okudunuz mu? ________________
Kelime-i şehadet?: ____________________________________________
Mezhebiniz: (a) Sünni (b) Şii (c) Selefi (d) Diğer (e) Mezhepsiz; sadece Müslüman

Lütfen sizin için uygun olan seçeneği daire içine alınız veya bir kağıda not ediniz:

1. Kuran’a göre aşağıdakilerin hangisi cahiller ve müşrikler tarafından putlaştırılmamıştır ya da putlaştırmaları mümkün olamaz?
a. Muhammed Peygamber
b. Arzular veya kuruntular
c. Kalabalıklar veya akranlar
d. Atalar veya çocuklar
e. Akıl veya mantık

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Kuran tek başına bize yol göstermek için yeterli değildir; Kuran’ın yanında Hadis ve Sünnet’e de ihtiyacımız vardır.
b. Kuran tek başına bize yol göstermek için yeterli değildir; Kuran’ın yanında Hadis Sünnet ve Sünni mezhebinin öğretilerine ihtiyacımız vardır.
c. Kuran tek başına bize yol göstermek için yeterli değildir; Kuran’ın yanında Hadis Sünnet ve Şii mezhebinin öğretilerine ihtiyacımız vardır.
d. Kuran tek başına bize yol göstermek için yeterli değildir; Kuran’ın yanında Hadis Sünnet, bir mezhep ve tarikata katılmaya ihtiyacımız vardır.
e. Aklın ışığı ile anlayıp takip ettiğimizde Kuran tek başına rehberlik etmek için yeterlidir.

3. Buhari, Müslim ve diğer sahih hadis kitaplarının anlattığı bu hadislerden hangisi sizce uydurmadır.
a. Muhammed ölünceye kadar okuma yazma öğrenmedi.
b. Muhammed 54 yaşındayken 9 ya da 13 yaşında olan Ayşe ile evlendi.
c. Muhammed, şiirleriyle kendisini alenen eleştiren kadın bir şairi öldürtmek için bir gece bir grup savaşçıyı gizlice kadının evine göndermiştir.
d. Muhammed, anlaşmaya uymadıkları için Beni Kurayza kabilesinden 400 — 900 arası bir sayıda Yahudiyi katletmiştir.
e. Yukarıdakilerin hepsi.

4. Aşağıdaki yasak veya kurallardan hangisi Kuran’da yoktur.
a. Zina yapan evlileri taşlayarak öldürün.
b. Gitar çalmayın.
c. Erkekler ipek giymemeli ve altın takmamalıdır.
d. Erkekler kadınlardan üstündür.
e. Yukarıdakilerin hepsi.

5. Kuran elçileri izlememizi emreder. Elçileri izlemekten kasıt aşağıdakilerden hangisidir:
a. Hadis, Sünnet, Buhari, Müslim, İbn Hanbel vs. izlemek
b. Ehli Beyt’i izlemek.
c. Hadis, sünnet ve sahabelerin, imamların ictihadlarının ve ulemaların fetvalarının ittifakla kabul ettiklerine uymak.
d. Muhammed peygamberin izinden gitmek.
e. Beraberinde getirdiği mesaja yani yalnızca Kuran’a uymak.

6. Kuran Allah’ın sözüdür, çünkü :
a. Kuran’da Kuran’ın Allah’ın sözlerinden oluştuğunu belirten ayetler vardır.
b. Kuran edebi bir mucizedir. Kimse onun edebi kalitesine eş değer bir sure yazamaz.
c. Akla ihtiyacım yoktur. Akıl güvenilmezdir. Kuran’a imanım vardır.
d. Kuran’ın ahlak öğretisi birey ve tüm insanlık için en iyisidir.
e. Kuran ayetlerinin ne kendi içinde, ne de tabiat kanunlarıyla bir tutarsızlığı yoktur Dahası, kompozisyonu ve Arap diliyle uyumlu olağan üstü bir matematiksel yapısı ve sayısal sistemi vardır.

7. Muhammed’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Muhammed son elçi ve peygamberdir.
b. Muhammed rütbe olarak bütün insanlardan üstündü.
c. Muhammed ayı ortasından bölmek, hastaları iyileştirmek ve bir çocuğu sakatlamak gibi birçok mucize göstermiştir.
d. Yukarıdakilerin hepsi
e. Muhammed diğer elçiler gibi bir elçiydi.

8. Buhari, en güvenilir hadis koleksiyonu olarak bilinen Sahih Buhari koleksiyonu için hangi yıl hadis toplamaya başlamıştır?
a. Muhammed’in Medine’deki yaşantısı sırasında.
b. Muhammed’in ölümünden 10 yıl sonra.
c. Muhammed’in ölümünden 130 yıl sonra.
d. Muhammed’in ölümünden 200 yıl sonra.
e. Muhammed’in ölümünden 230 yıl sonra.

9. Kendi iddiasına göre Buhari 600.000 hadis içerisinden 7.275’ini almıştır. Eğer her bir hadis, anlatıcıları ve Muhammed’e mal edilen metinlerle birlikte yaklaşık yarım sayfa yer kaplamışsa; Buhari’nin topladığı iddia edilen bu 600.000 hadisin kayda geçirilmesi için her biri 500 sayfadan oluşan yaklaşık kaç cilt kitap olması gerekirdi?
a. 7 cilt
b. 10 cilt
c. 70 cilt
d. 100 cilt
e. 600 cilt

10. Yüz binden (100.000) fazla sayıda sahabenin tanıklık etttiği iddia edilen ve böylece binlerce hadis içerisinde büyük bir farkla en güvenilir hadis haline gelen Veda Hutbesi’nin son sözleri nelerdir?
a. Size sahabemi bırakıyorum, onlardan herhangi birini izleyin.
b. Size Kuran ve Sünnet’i bırakıyorum; ikisine de uymalısınız.
c. Size Kuran ve Ehli Beyt’i bırakıyorum; onların takipçisi olun.
d. Size Kuran’ı bırakıyorum; ona uyun.
e. Yukarıdaki en son üç rivayet. Mezhebine göre seç beğen.

11. Buhari ve diğer hadis kitaplarında bulunan bazı “sahih” hadislere göre Müslümanların evliyken zina edenleri ölünceye kadar taşlamalarını emreden bir ayet vardı: “Al-şeyhu vel-şeyhetu iza zeneya ferjumuhuma elbettete nekalen…” Hadislerin bildirdiğine göre bu “ayete” ne olmuştur?
a. Muhammed peygamberin ölümünden sonra, Emevi yöneticisi Mervan bu ayetlerin yazılı olduğu sayfaları yakmıştır.
b. Cebrail gelip o ayetleri kutsal metinden silmiştir.
c. İbni Abbas onu unutmuştur ancak Ebu Hureyre hiç unutmamıştır.
d. Hiçbir sahih hadis kitabında böyle bir ayetten bahsedilmez.
e. Muhammed’in ölümünden sonra, bu ayetin yazılı olduğu hayvan derisi Ayşe’nin yatağı altında saklanıyordu. Bir gün aç bir keçi onu yedi. Bu yüzden neshedildi ancak yasal olarak korundu.

12. Hem Buhari hem de Müslim’e göre, Muhammed ölüm döşeğindeyken çevresindeki yoldaşlarından doğru yoldan sapmamaları için söyleyeceklerini yazmak üzere kağıt ve kalem getirmelerini istemiştir. Aynı “sahih” hadis kitaplarının bildirdiğine göre, Ömer bin Hattab kağıt ve kalem almak için giden sahabeyi durdurmuş ve şunu söylemiştir: “Peygamber hasta ve ateşi var; dolayısıyla ne söylediğini bilmiyor. Allah’ın kitabı bizim için yeterlidir.” Hadise göre, bütün önde gelen arkadaşları Ömer’e katılmış ve Muhammed peygamber tavsiyesini yazdıramadan ölmüştür. Bu hadis hakkında ne düşünüyorsunuz?

a. Hem Buhari, hem de Müslim’de geçiyorsa mutlaka doğrudur.
b. Eğer doğruysa Ömer ve bütün Sahabe Muhammed’e ihanet ederek küfür suçunu işlemiştir.
c. Eğer doğruysa, Ömer ve bütün Sahabe yalnızca Kuran’ın takipçisidir.
d. Eğer yanlışsa, tüm diğer hadisler de reddedilmelidir.
e. Doğruysa da yanlışsa da hadis kitapları çöpe gitmiştir.

13. Muhammed’in adını her anışımızda “Sallalahü aleyhi ve sellem” demek zorunda mıyız?
a. Evet, Muhammed’in adının anıldığı her zaman onun ismini yüceltmeliyiz.
b. Evet, ama hayatımız boyunca bir kere söylememiz yeterlidir.
c. Evet, ne kadar çok söylersek o kadar iyidir.
d. Evet, isminden sonra bunu söylemeyenler ona saygısızlık etmiş olurlar ve onun şefaatine erişemezler.
e. Hayır, Kuran, Muhammed’in isminden sonra herhangi bir şey söylememizi istemez; nasıl ki onun Müslümanları desteklemesi istenmişse (salli alayhim 9:103), Müslümanlardan da onu desteklemeleri istenmiştir (sallu aleyhi 33.56). Dahası, Allah ve melekleri de müminlerin hepsini destekliyor (yusalli alaykum 33:43). Peygamberleri nasıl anacağımızı bildiren ayet 2:136 ve 3:84.

14. Kuran’a göre doğru şahadet nedir?
a. Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Kuran O’nun sözüdür.
b. Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun elçisidir.
c. Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.
d. Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve İbrahim, İsa, Musa ve Muhammed O’nun elçileridir.
e. Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur

15. Namaz kılmayan Müslümanlar herkesin içinde dövülmeli midir?
a. Evet. b. Hayır

16. Dördüncü kez içki içerken yakalanan bir müslüman öldürülmeli midir?
a. Evet. b. Hayır

17. Muhammed savaştayken kadınların ve çocukların öldürülmesine izin verdi mi?
a. Evet. b. Hayır

18. Kuran’a göre kadınların adet dönemlerinde Kuran okumaları ve namaz kılmaları yasak mıdır?
a. Evet b. Hayır

19. Günlük namazlarınızda, “ettehiyyatü lillahi vesselevatü …. es salamu alayka ayyuhannabiyyu ve rahmatullahi ve berekatühü” duasını okuyor musunuz?
a. Evet b. Hayır

20. ´ Kuran, Müslümanların denetimi altındaki Yahudi ve Hıristiyanlardan cizye adı verilen farklı bir vergi ya da ekstra vergi alınmasına izin veriyor mu?
a. Evet b. Hayır

21. Kuran kadınlara saçlarını örtmesini emrediyor mu?
b. Evet b. Hayır

22. Kadınların cemaate namaz kıldırması kısıtlanmış mıdır?
a. Evet b. Hayır

23. Kadınlar zihinsel ve ruhsal açıdan erkeklerden aşağı mıdır?
a. Evet b. Hayır

24. Kuran, kadınların boşanmak istemelerine bir kısıtlama getirmiş midir?
a. Evet b. Hayır

25. Daha önce evlenmemiş kadınlarla evlenerek çok eşli evliliğe izin veriliyor mu?
a. Evet, dört kadına kadar evlenilebilir.
b. Hayır, çok eşliliğe sadece yetim çocukları olan dullarla olması durumunda izin verilir.

26. Hacılar şeytana gerçek taşlar mı atmalılar?
a. Evet b. Hayır

27. Kabe’deki hacerül esved (kara taş) kutsal mıdır?
a. Evet b. Hayır

28. Müslüman, köle sahibi olabilir mi?
a. Evet b. Hayır

29. İslam’da erkek çoçukları sünnet etmek gerekli ve tavsiye edilen bir uygulama mıdır?
a. Evet b. Hayır

30. Din değiştirip müslüman olanlar isimlerini de Arapça bir isimle değiştirmeli midir?
a. Evet b. Hayır

31. Ne kadar zekat verilmelidir?
a. %2,5 (kırkta bir)
b. Kendini muhtaç duruma düşürmemek şartıyla, kişi, gücü yettiği kadar zekat verebilir.

32. Ramazan’da iftar olmadan orucunu bozanlar ceza olarak 60 gün üst üste oruç tutmalı mıdır?
a. Evet b. Hayır

33. Liderlik, Kureyş kabilesinin hakkı mıdır?
a. Evet b. Hayır

34. Resim ve üç boyutlu heykeller yapmak günah mıdır?
a. Evet b. Hayır

35. Domuz eti, leş, putlaştırılmış isimlere adanan hayvanları yemek ve kan içmek dışında besinle ilgili başka yasaklar da var mıdır?
a. Evet b. Hayır

36. Camilerde Allah’ın adının yanında Muhammed’in ve yakın arkadaşlarının isimleri yazılmalı mıdır?
a. Evet b. Hayır

37. Muhammed bazı hastalara deve sidiği içmelerini tavsiye etti mi?
a. Evet b. Hayır

38. Muhammed kızgın demirlerle insanların gözlerini dağladı mı?
a. Evet b. Hayır

39. Muhammed, 50 vakit namaz konusunda Allah’la pazarlık edip namaz vakitlerini 5’e indirmiş midir?
a. Evet b. Hayır

40. Muhammed’in şefaat etme yetkisi var mıdır?
a. Evet b. Hayır

41. Muhammed günahsız mıydı?
a. Evet b. Hayır

42. Allah kainatı Muhammed’in “yüzü suyu” hürmetine mi yarattı?
a. Evet b. Hayır

43. Muhammed 30 erkeğin cinsel gücüne mi sahipti?
a. Evet b. Hayır

44. Yahudi birisi tarafından Muhammed’e büyü yapıldı mı?
a. Evet b. Hayır

45. Kuran’ın bazı ayetleri başka bazı ayetlerin hükmünü ortadan kaldırır mı?
a. Evet b. Hayır

Testin cevaplarını verdikten sonra testin kısa öyküsü ve yanıtları için lütfen aşağıdaki sayfa numarasına (2) tıklayınız.

Share